Πλανήτες και βότανα

Πλανήτες και βότανα
31 Οκτωβρίου 00:00 2014
 • Ο Κρόνος έχει Μόλυβδον.
 • Ο Ζεύς έχει Κασσίτερον.
 • Ο Άρης έχει Σίδηρον.
 • Ο Ήλιος έχει Χρυσίον.
 • Η Αφροδίτη έχει Χάλκωμα.
 • Ο Ερμής έχει Υδράργυρο».
 • Η Σελήνη έχει Άργυρον.
 • Έχει και ο καθείς το Βότανον αυτού

 • Ο Κρόνος έχει τον Ασφένδυλον.
 • Ο Ζεύς έχει το Αρχάριον.
 • Ο Άρης έχει το Αρνόγλωσσον.
 • Ο Ήλιος έχει το Λίγονον.
 • Η Αφροδίτη έχει την Μανδραγόρα.
 • Ο Ερμής έχει την Πετόνικα.
 • Μάρτιος Κριός το βότανον λέγεται μυριόφυλλον ήγουν μύρια- Ωφελεί, ευγαλέτο εις την ιγ’ της Σελήνης με την ευχήν του Κριού και της ημέρας και έχει δύναμιν θαυμαστήν, μάζωξε τον ζωμόν αυτού, όταν κυριεύη το ζώδιον αυτό και ένωσον με ροδόλεον και να το βάλης εις πληγήν από ξίφους εις τρεις ημέρας ιάται.
  – Να αλείφης το ζουμίν στο πρόσωπόν σου, πνεύμα πονηρόν διώκει.
  – Η ρίζα του απτομένη τους δύο βραχίονας είναι χαριεστάτη πολλά και όστις τα βαστά επάνω του λύπην ποτέ δεν έχει.Απρίλιος έχει τον Ταύρον 8 το βότανον λέγεται τριφύλη- Εις τον μήνα αυτόν έπαρον τον καρπόν αυτού και τα άνθη και βάλετα εις δέρμα βοδίου αγεννήτου και βάσταζέ το εις Βασιλείς και μεγιστάνους, έχεις μεγάλην τιμήν
  – Το φύλλον αυτού άλειψον τους οφθαλμούς και πάσα νόσος του σώματος αποδιώκεται
  – Η ρίζα του απτομένη δαίμονας διώκει.Μάιος Δίδυμος II το βότανον ονομάζεται Ξίφιον- Όταν κυριεύη το Ζώδιον αυτό έπαρον τα άνθη αυτού και βάλε τα εις αφόριον πράγμα και βάσταζέ τα.
  – Τα φύλλα δος δαιμονιζομένου και ιάται.
  – Την ρίζαν δος γυναικός και αγαπηθήσεται, την δε κάτω ρίζαν δος ανθρώπου να την φάγη και να μεθύση.Ιούνιος Καρκίνος 69 το βότανον είναι ή μανδραγόρα- Να την ευγάλης όταν κυριεύη ο Καρκίνος έχει ενέργειαν τα φύλλα και τα άνθη αλειφόμενος στην ανάγκην ιάτα.Ιούλιος Λέων το βότανον είναι το λεγόμενον Βαλόπτη εύγαλον- Αυτό όταν κυριεύη ο Λέων και εις άνθρωπων που έχει κόκκαλα τσακισμένα κοπάνισον την ρίζαν και τα φύλλα αυτής και άλειψον τον τόπον και ιαθήσετα.
  – Παραδόξως, και πάλιν όταν θέλης να πιάσης οψάρια στον αιγιαλόν βάσταζε αυτήν και θέλεις πιάσει πλήθος οψάρια, δηλ. την ρίζαν.Αύγουστος Παρθένος το βότανον είναι το τριχοβότανον, εύγαλον- Αυτό όταν κυριεύη αυτό το Ζώδιον ο Παρθένος, τα φύλλα και τον καρπόν αϊ¬τού σμίξον με τα οστέα των σκουλικών και άλειψον ρεματιζόμενον και υγειαίνει.
  – Έτερον έπαρον το λάδι της βοτάνης και ποίησον στέφανον και φόρεσον της κορασίδος και αν γελάση είναι φθαρμένη, αν δε κλαύση και ανα στενάξη είναι Παρθένος Κόρη.
  – Την ρίζαν του τύλιξον με δέρμα λύκου, και έσται καταπατητής και καταγωνιστής.Σεπτέμβριος Ζυγός το βότανον είναι ή πετόνικα- Εύγαλέ την όταν κυριεύη αυτό το Ζώδιον, ο καρπός αυτής έχει μεγάλας χάριτας και ενεργείας, άνθρωπος που έχει πόνον στην κοιλίαν, και ο σεληνιαζόμενος τρώγοντας ιάται.
  – Τρώγοντας την ρίζαν διώκει πάσαν νόσον.
  -Να την καπνιστή όποιος έχει μαγείαν, ιάται.
  – Την ρίζαν του κρύψον εις δέρμα αλώπεκος και δέσον στο δεξιόν σου χέρι και δεν θέλεις φοβηθεί από παντός πνεύματος πονηρού».Οκτώβριος Σκόρπιός το βότανον λέγεται κυνόγλωσσον- Ευγαλέ το όταν κυριεύη ο Σκόρπιός και έχει δύναμιν φρικτήν.
  – Το σπόρον αυτό κρίψου εις δέρμα ελάφου αγεννήτου, απεχόμενος από παντός πονηρού πράγματος και θέλεις φανή φοβερός και περίδοξος και ό,τι λαλήσεις πιστοθήσεται.
  – Τρίψον τα φύλλα του και έπαρον τον ζουμόν και ένωσέ τον με κρύον λάδι και άλειψον πάσαν πληγήν και ιάται.
  – Την ρίζαν, βάλε στο δεξί σου χέρι και θέλει σε κινήσει.
  – Τρίψον ολόκληρον το βότανον και ποίησον αλοιφήν με τα οστέα της άρκτου και άλειψον τους ρεματισμένους και εις 3 ημέρας υγειαίνουν. – Την ρίζαν αυτής δος να φάγη άγριον ζώον και ημεροθήσεται.Νοέμβριος Τοξότης το βότανον λέγεται Άκαρδος- Όταν κυριεύη αυτο το ζώδιον ευγαλέτο, την ρίζαν του τύλιξον εις δέρμα αλώπεκος και βάστατο κατακέφαλα, και είσαι νικητής εις Βασιλείς και τυράννους.
  – Βαστάζων τα φύλλα του όλα τα θηρία φεύγουν.
  – Την ρίζαν του όστις την βαστά πολλά θηρία τον περικυκλώνουν και δεν τον βλάπτουν αλλ’ ως θεόν τον προσκυνούν ουδαμώς τον προσεγγίζουν.
  – Την ρίζαν του δός εις επιληπτικόν να φάγη και εις τρεις ημέρας ιάται.

  view more articles

  About Article Author

  write a comment

  0 Comments

  No Comments Yet!

  You can be the one to start a conversation.

  Add a Comment