Το αλάτι του Απόστολου Λουκά

Το αλάτι του Απόστολου Λουκά
17 Οκτωβρίου 00:00 2018 Print This Article

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ή συνταγή πού περιέχεται στα φ. 65r- 65ν. έπιγραφομένη «Αλάτιον τού Άγιου Λουκά», κείμενο τό όποιο μάς άνακαλεΐ τό ομώνυμο έργο Σκευασία τού άλατίου τού άποστόλου Λουκά, ένα σύντομο κείμενο 15 στίχων, προσγεγραμμένο στον απόστολο Λουκά πού σώζεται σέ ένα καί μοναδικό χειρόγραφο στον Codex Medicinus Berolinensis.
Από όσον τουλάχιστον ήρεύνησα στους γνωστούς καταλόγους χειρογράφων Ιατροσοφίων, τό παρόν Ιατροσόφιο είναι τό μόνο ίσως πού διασώζει μια παραλλαγή του άνωτέρω κειμένου, όπως φαίνεται κατωτέρω:Codex medicinus BerolinensisΣκευασία άλατίου τού Άγιου Αποστόλου
’Έχων ένεργείας τοσαύτας, όσα καί τα ύποτεταγμένα κεφάλαια, έφ’ ώ καί τά δωδεκάτεον λέγεται, όθεν καί εύσεβώς βιοϋντες τούτω κέχρηνται τώ φαρμάκω.

 • ‘Όρασιν τηρεί μέχρι γήρως,
 • φλέγμα έν τώ θώρακι ούκ έά γενέσθαι,
 • ούκ οφθαλμίαν,
 • ούκ άπόρροιαν τριχών,
 • χολήν τε πάσαν καθαίρει,
 • τούς χυμούς αναλύει,
 • σπασμούς παύει,
 • όδόντας σαλευομένους στηρίζει.
 • ύσώπου κρητικοΰ ούγγίας δ,
 • γλίχωνος ούγγ. β,
 • κιμίνου ούγγ. β,
 • έπιθύμου ούγγ. α,
 • ζιγγιβέρεως ούγγ. β,
 • θύμου ούγγ. β,
 • άλατος ούγ. β,
 • άμωνιακοϋ όγ. β,
 • άμμεως όγ. κ,
 • άλατος ορυκτού όγ. β,
 • άστραγωρειγάνου όγ. δ,
 • πεπέρεως κοινού ούγγίαν α,
 • πεπέρεως μακροΰ όγ. α,
 • πεπέρεως λευκού όγ. α.
 • Τά πάντα θήσας καί τρίψας χρώ έξ αύτών καθ’ έκάστην έσθίων, ό έμβάπτων έν αύτώ τάς τροφάς πάσας.Χειρόγραφο Ιατροσοφίου Ν.Ε. ΠαπαδοδιαννάκηΆλάτιον τού Αγίου Λουκά

 • όρασιν τηρεί μέχρι γήρους και ωφελεί τους άναγινώσκοντας,
 • φλέγμα έν τώ θώρακι ούκ έά γενέσθαε,
 • ού δύσπνειαν,
 • ούκ απόρροιαν τριχών,
 • χολήν πάσαν καθαίρει,
 • τούς χυμούς άναλύει,
 • τούς όδόντας άλγεϊν ούκ έά,
 • καί τούς σαλευομένους στηρίζει.
 • ύσωπον κρητικόν ούγγίας δ’,
 • γλήχωνος ούγγίας β’,
 • άμεον ούγγίας η’,
 • ζιγγιβέρεως ούγγίας β’,
 • έπιθύμου ούγγίας γ’,
 • κιμονού ούγγίας γ’,
 • μελάνθιν ούγγίας γ’,
 • άνισον ούγγίαν α’,
 • άλόης κοινής ούγγίας γ,
 • άλας άμμωνιακόν ούγγίας στ’,
 • μαραθόσπερμα ούγγίας α’.
 • Ταύτα πάντα τρίψας καί κοσκινήσας τρώγε συν πάσαις τροφαίς αντί άλατος.

  Print Friendly, PDF & Email
  view more articles

  About Article Author

  write a comment

  0 Comments

  No Comments Yet!

  You can be the one to start a conversation.

  Add a Comment