Οργανικά και όχι ανόργανα

Οργανικά και όχι ανόργανα
31 Ιουλίου 00:00 2014

Κάθε ανόργανο στοιχείο πρέπει νά μεταβληθή σέ όργανικό προηγουμένως περνώντας άπό τό πολυσύνθετο καί τόσο τέλειο εργαστήριο καί χημείο, πού λέγεται φυτό. Μόνο όταν εισαχθούν στο στομάχι μας οί ούσίες υπό μορφήν σταφυλιού, αχλαδιού, τομάτας ή μαρουλιού χωνεύουν, άφομοιώνονται καί άνταποκρίνονται στις άνάγκες τού σώματος.

Ό άνθρωπος, όπως καί κάθε ζωντανός όργανισμός, είναι άδύνατο νά προσλάβη καί νά χρησιμοποιήση καί ένα έλάχιστο έστω μόριο ανόργανης ουσίας τρώγοντας χώμα ή ό,τι άλλο ορυκτό.Τό όρυκτό βασίλειο τροφοδοτεί τό φυτικό καί τό τελευταίο τροφοδοτεί τό ζωϊκόΤά ξένα επιβλαβή στοιχεία, μαζί μέ τις τοξίνες έπικολλώνται στά έσωτερικά τοιχώματα των εντέρων;
Εμφανίζονται οί δυσκοιλιότητες καί οί παθήσεις των έντέρων
.Αποροφώνται φθάνοντας στις άρτηρίες τις φλέβες, ή τούς συνδέσμους;
Νά ή φλεβΐτις, οί ρευματισμοί, ή άρτηριοσκλήρωσις, ή δυσκαμψία
.Καί όταν προσπαθώντας νά θεραπεύση τά συμπτώματα, ό άνθρωπος χρησιμοποιεί διάφορα μηχανικά καί χημικά μέσα, ξένα προς τον οργανισμό του, ή κατάστασις έπιδεινουται καί τά άποτελέσματα συνήθως είναι πολύ δυσάρεστα.

Ένω άπεναντίας, όταν ό άρρωστος κάνη μια μικρή νηστεία 3-5 ήμερων καί κατόπιν άκολουθήση μια συστηματική φρουτοφαγία έπί 1-2 εβδομάδες, ό όργανισμός του άπηλλαγμένος από τήν περίσσεια έργασία τής χωνεύσεως καί άφομοιώσεως πού απαιτούν οί άλλες τροφές, καί μάλιστα οί ζωϊκές, έντείνει τις προσπάθειές του καί κατορθώνει νά απόρριψη τις τοξίνες καί τά δηλητήρια πού έχει αποκτήσει μέ τό άνθυγιεινό γενικώς τρόπο ζωής καί κυρίως μέ τήν άφύσικη διατροφή.

view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment